» آرشیو عکس (فقط مجاز) » عکس عجایب

عکس تنها آدم فضایی زنده روی زمین

Leon-Botha که 24 ساله و اهل آفریقای جنوبی است، بخاطر شکل خاص سر و بدن خود، به عنوان بیگانه فضایی در زمین شهرت دارد.

عکس, تصویر, عکس تنها آدم فضایی زنده روی زمین

Leon-Botha

عکس, تصویر, عکس تنها آدم فضایی زنده روی زمین
Leon-Botha

عکس, تصویر, عکس تنها آدم فضایی زنده روی زمین

Leon-Botha

عکس, تصویر, عکس تنها آدم فضایی زنده روی زمین

Leon-Botha

عکس, تصویر, عکس تنها آدم فضایی زنده روی زمین

Leon-Botha

عکس, تصویر, عکس تنها آدم فضایی زنده روی زمین

Leon-Botha

عکس, تصویر, عکس تنها آدم فضایی زنده روی زمیندر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 24 آوریل 2010