» گزارش تصویری

گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

شیراز ـ خبرگزاری مهر: عشایر منطقه «سده اقلید» زندگی خود را با خودکفایی مبتنی بر دامداری و کشاورزی و نیز ساده زیستی در استان فارس سپری می کنند.

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارس

عکس, تصویر, گزارش تصویری از زندگی عشایری سده اقلید فارسدر مورد : می باشد.

  • نویسنده : داوود آنلاین
  • تاریخ ارسال مطلب : 8 سپتامبر 2010